סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1190 הלימוד היומי יא תמוז צורות האסורות סימן קס"ז סעיף י עד קס"ח סעיף ה
1191 הלימוד היומי יב תמוז אסור גלוח פאות הראש והזקן סימן קס"ח סעיף ו עד קע"א סעיף א
היום!!! הלימוד היומי יג תמוז הלכות חדש סימן קעא סעיף ב עד קע"ג סעיף א
1193 הלימוד היומי יד תמוז הלכות כלאים סימן קע"ג סעיף ב עד קע"ה סעיף ג
1194 הלימוד היומי טו תמוז הלכות שעטנז סימן קע"ה סעיף ו עד קע"ו סעיף ז
1195 הלימוד היומי טז תמוז הלכות בכור בהמה טהורה סימן קע"ו סעיף ח עד קע"ז סעיף ח
1196 הלימוד היומי יז בתמוז הלכות תעניות סימן קכ"א סעיף ו עד הסוף
1197 הלימוד היומי יח בתמוז הלכות פטר חמור סימן קע"ז סעיף ט עד קע"ח סעיף ג
1198 הלימוד היומי י"ט תמוז הלכות הלואה סימן קע"ח סעיף ד, עד קע"ט סעיף ח
1199 הלימוד היומי כ תמוז הלכות שמיטת כספים סימן קע"ט סעיף ט עד ק"פ סעיף ח