סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1139 הלימוד היומי י"ט אייר דיני מוקצה בשבת סימן פ"ח סעיף סעיפים ב עד ו
1140 הלימוד היומי כ אייר דיני מוקצה בשבת סימן פ"ח סעיפים ז עד י"ד
1141 הלימוד היומי כ"א אייר המשך דיני טלטול מוקצה בשבת סימן פ"ח סעיף ט"ו עד פ"ט סעיף ג'
היום!!! הלימוד היומי כ"ב אייר עשיית עסקים שאינם מלאכה סימן פ"ט סעיף ד' עד סימן צ' סעיף ד
1143 הלימוד היומי כ"ג אייר סימן צ' סעיף ה' עד י"ד
1144 הלימוד היומי כ"ד אייר סימן צ' סעיף ט"ו עד סימן צ"א סעיף א
1145 הלימוד היומי כ"ה אייר סימן צ"א סעיף ב עד סעיף י"ג
1146 הלימוד היומי כ"ו אייר סימן צ"א סעיף י"ד עד סימן צ"ב סעיף ב
1147 הלימוד היומי כ"ז אייר סימן צ"ב סעיף ג עד הסוף
1148 הלימוד היומי כ"ח אייר סימן צ"ג סעיף א עד סימן צ"ד סעיף ב