סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1071 הלימוד היומי י אדר הלכות קריאת המגילה סימן קמ"א סעיפים ד' עד י"ג
1072 הלימוד היומי י"א אדר דיני קריאת המגילה סימן קמ"א סעיפים י"ד עד כ"א
1073 הלימוד היומי י"ב אדר המשך הלכות פורים סימן קמ"א, קמ"ב סעיפים כ"ב עד ה'
1074 הלימוד היומי י"ג אדר משלוח מנות סימן קמ"ב סעיפים ו' עד הסוף
היום!!! הלימוד היומי י"ד אדר זכור את יום השבת סימן ע"א, ע"ב סעיפים ה' עד ד'
1069 הלימוד היומי ט"ו אדר כבוד השבת סימן ע"ב סעיף ה' עד י'
1075 הלימוד היומי ט"ז אדר ההכנות לשבת סימן ע"ב סעיפים י"א עד י"ט
1076 הלימוד היומי י"ז אדר סימן ע"ב, ע"ג סעיפים כ' עד ד'
1077 הלימוד היומי י"ח אדר הלכות מלאכה ע"י גוי בשבת סימן ע"ג סעיפים ה' עד הסוף
1078 הלימוד היומי י"ט אדר הדלקת נרות שבת סימן ע"ד, ע"ד סעיפים א' עד ג'