סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1028 הלימוד היומי כ"ח טבת הלכות סתם יינם והכשר הכלים ממנו סימן מ"ז סעיפים ח עד כ"א
1029 הלימוד היומי כ"ט טבת דיני ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן סימן מ"ז, מ"ח סעיפים כ"ב עד ה'
1030 הלימוד היומי א' שבט דיני ברכות על מאכלים מחמשת מיני דגן סימן מ"ח סעיפים ו' עד בסוף
היום!!! הלימוד היומי ב' שבט דיני ברכת היין וברכת הטוב והמטיב סימן מ"ט סעיפים א' עד ו'
1032 הלימוד היומי ג' שבט דיני ברכת היין וברכת הטוב והמטיב סימן מ"ט, נ סעיפים ז' עד ב'
1033 הלימוד היומי ד' שבט כללים בברכה ראשונה מברכת הנהנין סימן נ' סעיפים ג' עד ז'
1034 הלימוד היומי ה' שבט כללים בברכה אחרונה סימן נ',נ"א סעיפים י"א עד א
1035 הלימוד היומי ו' שבט כללים בברכה אחרונה סימן נ"א סעיפים ב' עד ז'
1036 הלימוד היומי ז' שבט כללים בברכה אחרונה סימן נ"א סעיפים י' עד הסוף
1037 הלימוד היומי ח' שבט דיני ברכת בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה סימן נ"ב סעיפים א' עד ז'