סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1149 הלימוד היומי כ"ט אייר דיני עירוב חצרות סימן צ"ד סעיפים ג-ח
1150 הלימוד היומי א סיוון המשך דיני עירוב חצרות סימן צ"ד סעיפים ט-י"ט
1151 הלימוד היומי ב סיוון המשך דיני עירוב חצרות סימן צ"ד סעיף כ עד סימן צ"ה סעיף א
1152 הלימוד היומי ג סיוון דיני עירוב תחומין סימן צ"ה סעיף ב עד י"א
היום!!! הלימוד היומי ד סיוון המשך דיני תחום שבת סימן צ"ה סעיף י"ב עד הסוף
1154 הלימוד היומי ה סיוון דיני תפלת ערבית ודיני הבדלה סימן צ"ו סעיף א עד ה
1155 הלימוד היומי ו סיוון - שבועות דיני הבדלה סימן צ"ו סעיף ו עד י"ד
1156 הלימוד היומי ז סיוון הלכות ראש חדש וקדוש לבנה סימן צ"ו סעיף ט"ו, עד סימן צ"ז סעיף ט
1157 הלימוד היומי ח סיוון דיני קידוש לבנה סימן צ"ז סעיף י עד הסוף
1158 הלימוד היומי ט סיוון הלכות כבוד אב ואם סימן קמ"ג סעיף א עד ט