סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1157 הלימוד היומי ח סיוון דיני קידוש לבנה סימן צ"ז סעיף י עד הסוף
1158 הלימוד היומי ט סיוון הלכות כבוד אב ואם סימן קמ"ג סעיף א עד ט
1159 הלימוד היומי י סיוון המשך דיני כבוד אב ואם סימן קמ"ג סעיף י עד י"ח
1160 הלימוד היומי י"א סיוון הלכות כבוד רבו וזקן ותלמיד חכם וכהן סימן קמ"ג סעיף י"ט עד קמ"ד סעיף ו
1161 הלימוד היומי י"ב סיוון הלכות אישות סימן קמ"ד סעיף ז עד קמ"ה סעיף ו
1162 הלימוד היומי י"ג סיוון המשך דיני אישות סימן קמ"ה סעיף ז עד כ
1163 הלימוד היומי י"ד סיוון מנהגי תענית חתן וכלה סימן קמ"ה סעיף כ"א עד סוף סימן קמ"ו
היום!!! הלימוד היומי ט"ו סיוון מנהגי החופה סימנים קמ"ז קמ"ח
1165 הלימוד היומי ט"ז סיוון שמחת חתן וכלה סימן קמ"ט
1166 הלימוד היומי י"ז סיוון הלכות צניעות סימן קמ"ט סעיף יב עד סימן ק"נ סעיף ה