סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

20 לימוד יומי ו' תשרי ההנהגה בסוכה קלד סעיף יג עד סוף, סימן קלה סעיפים א ב
21 לימוד יומי ז' תשרי אכילה בסוכה סימן קלה סעיפים ג עד ו
22 לימוד יומי ח' תשרי מה צריך לאכול בסוכה? סימן קלד, סעיפים ז עד יב
היום!!! לימוד יומי ט' תשרי מי פטור מסוכה? קלה, סעיפים יג עד סוף
24 לימוד יומי י' תשרי הלכות לולב סימן קלו, סעיפים א ב
25 לימוד יומי י"א תשרי הדסים וערבות סימן קלו, סעיפים ג עד סוף
26 לימוד יומי י"ב תשרי סדר הנענועים סימן קלז, סעיפים א עד ז
27 לימוד יומי י"ג תשרי הושענא סימן קלז, סעיפים ח עד סוף, סימן קלח סעיף א
28 לימוד יומי י"ד תשרי שמחת תורה סימן קלח, סעיפים ב עד סוף
29 לימוד יומי ט"ו תשרי הבערת אש ביום טוב סימן צח, סעיפים א עד ז