סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1044 הלימוד היומי ט"ו שבט דין ברכת הריח סימן נ"ז, נ"ח סעיפים ו' עד ז'
1045 הלימוד היומי ט"ז שבט דין ברכת הריח סימן נ"ח, נ"ט סעיפים ח' עד א'
1046 הלימוד היומי י"ז שבט דין ברכת שהחינו והטוב והמטיב סימן נ"ט סעיפים ב' עד ח'
1047 הלימוד היומי י"ח שבט דין ברכת שהחינו והטוב והמטיב סימן נ"ט סעיפים ט' עד י"ט
היום!!! הלימוד היומי י"ט שבט דין ברכות הראיה סימן נ"ט, ס, סעיפים כ' עד ה'
1049 הלימוד היומי כ' שבט דין ברכות הראיה סימן ס' סעיפים ו' עד י"ג
1050 הלימוד היומי כ"א שבט ברכת הגומל ועוד קצת ברכות פרטיות סימן ס', ס"א סעיפים י"ד עד ה'
1051 הלימוד היומי כ"ב שבט הלכות משא ומתן סימן ס', ס"א סעיפים ו' עד ג''
1052 הלימוד היומי כ"ג שבט הלכות משא ומתן סימן ס"ב סעיפים ד' עד י"ד
1053 הלימוד היומי כ"ד שבט הלכות משא ומתן סימן ס"ב, ס"ג סעיפים ט"ו עד א'