סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

55 לימוד היומי י"א חשוון המשך הלכות תפילין סימן י סעיפים יג עד יט.
56 לימוד יומי י"ב בחשוון המשך הלכות תפילין סימן י סעיפים כ עד סוף.
57 לימוד יומי י"ג בחשוון הלכות מזוזה סימן יא סעיפים א עד יא.
58 לימוד יומי י"ד בחשוון המשך הלכות מזוזה סימן יא סעיפים יב עד כ.
היום!!! הלימוד היומי ט"ו בחשוון הלכות מזוזה והכנת הגוף לתפלה ומקומות שראוי להתפלל שם סימן יא סעיפים כא עד סוף, סימן יב סעיפים א עד ד.
60 הלימוד היומי ט"ז חשוון כנת הגוף לתפלה ומקומות שראוי להתפלל שם סימן יב סעיפים ה עד י.
61 הלימוד היומי י"ז בחשוון הכנת הגוף לתפלה ומקומות שראוי להתפלל שם סימן יב סעיפים יא עד טו, סימן יג סעיף א.
62 הלימוד היומי י"ח חשוון דיני פסוקי דזמרה סימן יג סעיפים ב עד ה, סימן יד סעיפים א עד ג.
63 הלימוד היומי י"ט בחשוון דיני פסוקי דזמרה סימן יד סעיפים ד עד סוף.
64 הלימוד היומי כ' בחשוון דיני קדיש וברכו וצרוף עשרה סימן טו סעיפים א עד ו.