סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

81 הלימוד היומי י' כסלו דיני אשרי ובא לציון סימן כד סעיפים ז-יב
82 הלימוד היומי י"א כסלו דיני קדיש יתום סימן כה סעיפים א-ח, סימן כו סעיפים א-ב
83 הלימוד היומי י"ב כסלו דיני קדיש יתום סימן כו סעיפים ג-יב
היום!!! הלימוד היומי י"ג כסלו הלכות תלמוד תורה סימן כו סעיפים יג-כא
85 הלימוד היומי י"ד כסלו הלכות ספר תורה ושאר ספרי קדש סימן כ"ח סעיפים א עד י
86 הלימוד היומי ט"ו כסלו מדות שירגיל בהם האדם את עצמו סימן כ"ח, כ"ט סעיפים י"א עד י"ג
87 הלימוד היומי ט"ז כסלו מדות שירגיל בהם האדם את עצמו סימן כ"ט סעיפים ד עד י
88 הלימוד היומי י"ז כסלו מדות שירגיל בהם האדם את עצמו סימן כ"ט סעיפים יא עד יז
89 הלימוד היומי י"ח כסלו מדות שירגיל בהם האדם את עצמו סימן כ"ט סעיפים יא עד יז
90 הלימוד היומי י"ט כסלו מדות שירגיל בהם האדם את עצמו סימן כ"ט, ל' סעיפים י"ח עד ג