סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1098 הלימוד היומי ח' ניסן איסור הנאה מחמץ סימן קי"ז סעיפים ה' עד י"א
1099 הלימוד היומי ט' ניסן דיני הכנת הסדר סימן קי"ז, קי"ח סעיפים י"ב עד ד'
היום!!! הלימוד היומי י' ניסן סדר הקערה סימן קי"ח סעיפים ה' עד ח'
1101 הלימוד היומי י"א ניסן דיני ארבע כוסות סימן קי"ח, קי"ט סעיפים ט' עד ב'
1102 הלימוד היומי י"ב ניסן אכילת מצה סימן קי"ט סעיפים ג' עד ה'
1103 הלימוד היומי י"ג ניסן המשך דיני הסדר סימן קי"ט סעיפים ו' עד ח'
1104 הלימוד היומי י"ד ניסן ברכת המזון וסיום הסדר סימן קי"ט סעיפים ט' עד הסוף
1105 הלימוד היומי ט"ו ניסן הלכות ספירת העומר סימן ק"כ סעיפים א' עד הסוף
1106 הלימוד היומי ט"ז ניסן דין הכנה מיום טוב לחול סימן ק"א, ק"ב סעיפים א' עד א'
1107 הלימוד היומי י"ז ניסן עירוב תבשילין סימן ק"ב, ק"ג סעיפים ב' עד ב'