סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1135 הלימוד היומי ט"ו אייר דין רחיצה בשבת סימן פ"ה סעיף ד, עד סימן פ"ו סעיף ה
1136 הלימוד היומי ט"ז אייר דברים שצריכין לזהר בבהמות חיות ועופות סימן פ"ו סעיף ז, עד סימן פ"ז סעיף ו
1137 הלימוד היומי י"ז אייר דברים שצריכין לזהר בבהמות חיות ועופות סימן פ"ז סעיפים ז עד י"ז
1138 הלימוד היומי י"ח אייר דיני מקצה בשבת סימן פ"ז סעיף י"ח עד פ"ח א
1139 הלימוד היומי י"ט אייר דיני מוקצה בשבת סימן פ"ח סעיף סעיפים ב עד ו
1140 הלימוד היומי כ אייר דיני מוקצה בשבת סימן פ"ח סעיפים ז עד י"ד
היום!!! הלימוד היומי כ"א אייר המשך דיני טלטול מוקצה בשבת סימן פ"ח סעיף ט"ו עד פ"ט סעיף ג'
1142 הלימוד היומי כ"ב אייר עשיית עסקים שאינם מלאכה סימן פ"ט סעיף ד' עד סימן צ' סעיף ד
1143 הלימוד היומי כ"ג אייר דיבור אסור בשבת סימן צ' סעיף ה' עד י"ד
1144 הלימוד היומי כ"ד אייר דין אמירה לגוי שיעשה מלאכה בשבת סימן צ' סעיף ט"ו עד סימן צ"א סעיף א