סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

91 הלימוד היומי כ' כסלו אסור רכילות, לשון הרע, נקימה ונטירה סימן ל, לא סעיפים ד עד א
92 הלימוד היומי כ"א כסלו שכל כונות האדם יהיו לשם שמים. סימן ל"א, ל"ב סעיפים ב עד א
93 הלימוד היומי כ"ב כסלו שמירת הגוף על פי הטבע סימן ל"ב סעיפים ב עד ז
94 הלימוד היומי כ"ג כסלו שמירת הגוף על פי הטבע סימן ל"ב סעיפים ח עד ט"ו
היום!!! הלימוד היומי כ"ד כסלו שמירת הגוף על פי הטבע סימן ל"ב סעיפים ט"ז עד כ"ב
96 הלימוד היומי כ"ה כסלו הלכות חנוכה סימן ק"לט סעיפים א עד ד
97 הלימוד היומי כ"ו כסלו הלכות חנוכה סימן קל"ט סעיפים ה עד י"א
98 הלימוד היומי כ"ז כסלו הלכות חנוכה סימן קל"ט סעיפים י"ב עד י"ט
99 הלימוד היומי כ"ח כסלו הלכות חנוכה סימן קל"ט סעיפים כ' עד הסוף
100 הלימוד היומי כ"ט כסלו שמירת הגוף על פי הטבע סימן ל"ב סעיפים כ"ג עד הסוף