סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1051 הלימוד היומי כ"ב שבט הלכות משא ומתן סימן ס', ס"א סעיפים ו' עד ג''
1052 הלימוד היומי כ"ג שבט הלכות משא ומתן סימן ס"ב סעיפים ד' עד י"ד
1053 הלימוד היומי כ"ד שבט הלכות משא ומתן סימן ס"ב, ס"ג סעיפים ט"ו עד א'
היום!!! הלימוד היומי כ"ה שבט שלא לעשות סחורה בדבר האסור סימן ס"ג, ס"ד סעיפים ב' עד בסוף
1055 הלימוד היומי כ"ו שבט הלכות ריבית סימן ס"ה סעיפים א' עד ח'
1056 הלימוד היומי כ"ז שבט הלכות ריבית סימן ס"ה סעיפים ט' עד ט"ו
1057 הלימוד היומי כ"ח שבט הלכות ריבית סימן ס"ה סעיפים ט"ז עד כ"ב
1058 הלימוד היומי כ"ט שבט הלכות ריבית סימן ס"ה סעיפים כ"ג עד הסוף
1059 הלימוד היומי ל' שבט הלכות עסקא סימן ס"ו סעיפים א' עד ו'
1060 הלימוד היומי א' אדר הלכות עסקא סימן ס"ו סעיף ז עד י