סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

52 לימוד יומי ח חשוון דיני ציצית סימן ט סעיפים יד עד סוף.
53 לימוד יומי ט' חשוון הלכות תפילין סימן י סעיפים א עד ג.
54 הלימוד היומי י' בחשוון הלכות תפילין סימן י סעיפים ד עד יב.
היום!!! לימוד היומי י"א חשוון המשך הלכות תפילין סימן י סעיפים יג עד יט.
56 לימוד יומי י"ב בחשוון המשך הלכות תפילין סימן י סעיפים כ עד סוף.
57 לימוד יומי י"ג בחשוון הלכות מזוזה סימן יא סעיפים א עד יא.
58 לימוד יומי י"ד בחשוון המשך הלכות מזוזה סימן יא סעיפים יב עד כ.
59 הלימוד היומי ט"ו בחשוון הלכות מזוזה והכנת הגוף לתפלה ומקומות שראוי להתפלל שם סימן יא סעיפים כא עד סוף, סימן יב סעיפים א עד ד.
60 הלימוד היומי ט"ז חשוון כנת הגוף לתפלה ומקומות שראוי להתפלל שם סימן יב סעיפים ה עד י.
61 הלימוד היומי י"ז בחשוון הכנת הגוף לתפלה ומקומות שראוי להתפלל שם סימן יב סעיפים יא עד טו, סימן יג סעיף א.