סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1218 הלימוד היומי י אב הלכות תענית יחי סימן קכ"ז סעיף א עד י
1219 הלימוד היומי י"א אב הלכות תעניות סימן קכ"ז סעיף י"א עד הסוף
1220 הלימוד היומי י"ב אב דין החולה והרופא ובמה מתרפאין סימן קצ"ב סעיף א עד ז
היום!!! הלימוד היומי י"ג אב הלכות בקור חולים סימן קצ"ב סעיף ח עד קצ"ג סעיף ה
1222 הלימוד היומי י"ד אב דיני ביקור חולים סימן קצ"ג סעיף ו עד הסוף
1223 הלימוד היומי ט"ו באב דיני גוסס ושמירת המת סימן קצ"ד סעיף א עד י"א
1224 הלימוד היומי ט"ז אב הלכות קריעה סימן קצ"ד סעיף יב עד קצ"ה סעיף ז
1225 הלימוד היומי י"ז אב הלכות אונן בחל ובשבת וביום טוב סימן קצ"ה סעיף ח עד קצ"ו סעיף א
1226 הלימוד היומי י"ח אב דיני אונן סימן קצ"ו סעיף ב עד ח
1227 הלימוד היומי י"ט אב דין אונן בשבת סימן קצ"ו סעיף ט עד י"ט