הלימוד היומי ז אדר א

לימוד מהספר:

יד דין הברכות

א. לפני שמפריש תרומות ומעשרות מטבל ודאי יברך: ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות  ומעשרות.

ב. לפני פדיון מעשר שני, במעשר שני ודאי, יברך: ברוך אתה ה'  אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על פדיון מעשר שני

ג. בספק טבל, כלומר אם אין הוא יודע בבירור שלא הופרשו המתנות מהפירות אף שחייב להפריש ממנו תרומות ומעשרות, לא יברך. וכן אף שאם אינו יודע בבירור שלא נפדה המעשר שני חייב לפדותו, אך לא יברך על פדיונו. כמו כן אם הפריש מספק מעשר שני ומעשר עני  וכמו שיבואר להלן סי׳ ט״ו סעיף ב׳ יפדה את המעשר השני אך לא יברך על פדיונו

טו. ראש השנה למעשר והפרקים בבישול הפירות

א. השנה מתחילה לכל הפירות בא׳ בתשרי, ובפרי האילן בט״ו בשבט ואין אנו מייחסים את הפירות לשנה שלהן על פי הזמן שבו מפרישים את המתנות, אלא על פי פרקים שונים בבשולם.

הפרקים הם: לתבואה, קטניות, זיתים וענבים : הבאת שליש, זאת אומרת אם גדלו הפירות עד לשליש גידולם לפני ר״ה שלהם הרי הם מתייחסים לשנה שעברה; הגיעו לשליש גידול אחר ראש השנה שלהם הרי הם מתייחסים לשנה הבאה. ושליש גידול הוא כשהגיע חפרי )בזיתים ובענבים), או הגרעין הנאכל (בתבואה ובקטניות) לשליש הכמות שצריך להגיע אליה לכשיגמר.  לאילן : חנטה, זאת אומרת הבאת שליש, ויש אומרים, שחנטה הוא הזמן שמכירים בו את הפרי.

לאורז, דוחן פרגים ושומשומים: גמר הפרי, דהיינו הזמן שאינם משביחים יותר בקרקע

לירק : לקיטה, ויש אומרים גמר הפרי.

לאתרוג: לקיטה

 שאר פרי הדר ספק הוא אם דינם כאתרוג או כשאר פרי האילן

כל הפרקים האלה הם לעניין מעבר משנת מעשר שני לעני או משנת מעשר עני לשני. דין המעבר משנה שישית לשביעית ומשביעית לשמינית יבואר להלן בהלכות שמיטת קרקעות.

ב.  בכל הפירות שהוא מסופק בהם, אם חייבים במעשר שני, או במעשר עני בין שהספק. נולד לו מצד הדין, בין מצד המציאות אם הגיעו לכלל פרקם לפני ראש השנה שלהם או לאחריה, יתנה על שני המעשרות, ויאמר : ״ומעשר שני בדרומו, ואם צריך מעשר עני יהא מעשר עני בדרומו״.

ג. השנים תשל״ה, תשל״ז, תשל״ח הן שנות מעשר שני. השנים תשלו ותשל״ט הן שנות מעשר עני. השנה תש״מ היא שנת השמיטה. וכן השנים שלאחר השמיטה, הראשונה והשניה, הרביעית והחמישית (כלומר : תשמ״א, תשמ״ב, תשמ״ד, תשמ״ה) הן שנות מעשר שני. השלישית והשישית (כלומר: תשמ״ג תשמ״ו) הן שנות מעשר עני. השביעית )תשמ״ז) היא שנת השמיטה

דרך משל: שעועית (שהיא מין קטניות), שהגיעה לשליש גידולה לפני ראש השנה תשל"ו מחוייבת במעשר שני. ואם הגיעה לשליש גידולה בר״ה תשל״ו או אחריה במשך כל שנת תשל״ו מחוייבת במעשר עני.

טז. הפרשה על ידי שליח וע״י בני בית

א. עושה אדם שליח להפריש תרומות ומעשרות ויכול לתת­ רשות להפריש לאשתו ולבני ביתו ואז יכולים לחלל על מטבע שלו

 ב. קטן שתרם אין תרומתו תרומה ואין יכולים למנותו שליח

 ג. אם לא נתן במפורש רשות מותר לאשה וכן לבני ביתו להפריש על מה שהם אוכלים, כיוון שאוכלים ברשות. וכן יכולה אשתו להפריש על עיסתה שלשה, וקדרתה שמבשלת, ושאר מאכלים שמכינה לאכילה  כל זמן שבעלה לא הקפיד, ויכולה גם בזה לפדות מעשר שני במטבע שייחד בעלה

תוספת פסקי ספרד:

תוספת פסקי ספרד מתוך ספר קיצור שולחן ערוך בהוצאת הרב אורגאי חורי, באדיבות המחבר

שאלות לחזרה