סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

86 הלימוד היומי ט"ו כסלו מדות שירגיל בהם האדם את עצמו סימן כ"ח, כ"ט סעיפים י"א עד י"ג
87 הלימוד היומי ט"ז כסליו מדות שירגיל בהם האדם את עצמו סימן כ"ט סעיפים ד עד י
88 הלימוד היומי י"ז כסלו מדות שירגיל בהם האדם את עצמו סימן כ"ט סעיפים יא עד יז
היום!!! הלימוד היומי י"ח כסלו מדות שירגיל בהם האדם את עצמו סימן כ"ט סעיפים יא עד יז
90 הלימוד היומי י"ט בסלו מדות שירגיל בהם האדם את עצמו סימן כ"ט, ל' סעיפים י"ח עד ג
91 הלימוד היומי כ' כסלו אסור רכילות, לשון הרע, נקימה ונטירה סימן ל, לא סעיפים ד עד א
92 הלימוד היומי כ"א כסלו שכל כונות האדם יהיו לשם שמים. סימן ל"א, ל"ב סעיפים ב עד א
93 הלימוד היומי כ"ב כסלו שמירת הגוף על פי הטבע סימן ל"ב סעיפים ב עד ז
94 הלימוד היומי כ"ג כסלו שמירת הגוף על פי הטבע סימן ל"ב סעיפים ח עד ט"ו
95 הלימוד היומי כ"ד כסלו שמירת הגוף על פי הטבע סימן ל"ב סעיפים ט"ז עד כ"ב