סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1195 הלימוד היומי טז תמוז הלכות בכור בהמה טהורה סימן קע"ו סעיף ח עד קע"ז סעיף ח
1196 הלימוד היומי יז בתמוז הלכות תעניות סימן קכ"א סעיף ו עד הסוף
1197 הלימוד היומי יח בתמוז הלכות פטר חמור סימן קע"ז סעיף ט עד קע"ח סעיף ג
היום!!! הלימוד היומי י"ט תמוז הלכות הלואה סימן קע"ח סעיף ד, עד קע"ט סעיף ח
1199 הלימוד היומי כ תמוז סימן קע"ט סעיף ט עד ק"פ סעיף ח
1200 הלימוד היומי כ"א תמוז סימן קפ סעיף ט עד קפ"א סעיף ד
1201 הלימוד היומי כ"ב תמוז סימן קפ"א סעיף ה עד י"ג
1202 הלימוד היומי כ"ג תמוז סימן קפ"א סעיף יד עד קפ"ב סעיף א
1203 הלימוד היומי כ"ד תמוז סימן קפ"ב סעיף ב עד יא
1204 הלימוד היומי כ"ה תמוז סימן קפ"ב סעיף י"ב עד קפ"ג סעיף ג