סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1180 הלימוד היומי א בתמוז דיני חציצה סימן ק"ס סעיף ו עד קס"א סעיף ח
1181 הלימוד היומי ב תמוז סימן קס"א סעיף ט עד י"ז
1182 הלימוד היומי ג תמוז סימן קס"א סעיף יח עד קס"ב סעיף ה
1183 הלימוד היומי ד תמוז סימן קס"ב סעיף ו עד יא
1184 הלימוד היומי ה תמוז הלכות מילה סימן קס"ב סעיף י"ב עד קס"ג סעיף ד
1185 הלימוד היומי ו תמוז הלכות פדיון בכור סימן קס"ג סעיף ה עד ק"ד סעיף ד
1186 הלימוד היומי ז תמוז דין חנוך קטנים וקצת דיני מלמד סימן קס"ד סעיף ה עד קס"ה סעיף ג
היום!!! הלימוד היומי ח תמוז דיני חינוך קטנים סימן קס"ה סעיף ד עד סעיף י"א
1188 הלימוד היומי ט תמוז איסור ניחוש וכישוף סימן קס"ה סעיף י"ב עד קס"ו סעיף ג
1189 הלימוד היומי י תמוז הלכות עבודה זרה סימן קס"ו סעיף ד עד קס"ז סעיף ט