סדר לימוד יומי

הלימוד היומי:

נלמד על

סדר הלימוד:

1174 הלימוד היומי כ"ה סיוון סימן קנ"ה סעיף א עד ו
1175 הלימוד היומי כ"ו סיוון סימן קנ"ה סעיף ז עד הסוף
1176 הלימוד היומי כ"ז סיוון סימן קנ"ו סעיף א, עד קנ"ז סעיף ג
1177 הלימוד היומי כ"ח סיוון דין יולדת סימן קנ"ז סעיף ד עד סוף סימן קנ"ח
1178 הלימוד היומי כ"ט סיוון דיני לבישת הלבון וספירת הנקיים סימן קנ"ט סעיף א עד ו
1179 הלימוד היומי ל סיוון הלכות חפיפה סימן קנ"ט סעיף ז עד סימן ק"ס סעיף ה
היום!!! הלימוד היומי א בתמוז דיני חציצה סימן ק"ס סעיף ו עד קס"א סעיף ח
1181 הלימוד היומי ב תמוז סימן קס"א סעיף ט עד י"ז
1182 הלימוד היומי ג תמוז סימן קס"א סעיף יח עד קס"ב סעיף ה
1183 הלימוד היומי ד תמוז סימן קס"ב סעיף ו עד יא