מבחן יח תמוז – כד תמוז (סימן קעז סעיף ט – סימן קפב סעיף יא)

האם צמר של בכור בהמה טהורה מותר בהנאה?

אסור לגזוז, אבל אם נגזז מותר בהנאה
צמר שנתלש מבכור תם אסור בהנאה, ואם נתלש מבכור בעל מום מותר בהנאה
צמר שנתלש מבכור בעל מום גם כן אסור בהנאה, והוא ניתר אחרי שחיטת הבכור
צמר שנתלש מבכור בעל מום נשאר אסור בהנאה לעולם, ורק הצמר שמחובר לגוף הבכור בשעת השחיטה מותר בהנאה

האם וכיצד ניתן לפתור את בעיית הבכורים על ידי מכירה לגוי?

אפשר למכור לגוי את האם או חלק ממנה לפני ההמלטה
אפשר למכור לגוי את העובר או חלק ממנו לפני ההמלטה
אפשר למכור לגוי את האם כולה, או חלק מן העובר, לפני ההמלטה
אסור למכור בהמה לגוי

בת כהן או בת לוי שירשה חמורה (אתון), והמליטה, האם הוולד קדוש בקדושת בכורה?

דין בכור נוהג רק בבהמות טהורות
דין בכור נוהג רק אם הבעלים אינם כהנים או לויים, ולכן אינו קדוש
אמנם דין בכור נוהג רק אם הבעלים אינם כהנים או לויים, אבל מאחר ובעלת החמורה היא אשה, אין לכך משמעות, והוא קדוש
ולד של בת כהן פטור, וולד של בת לוי חייב

האם יש מצוה להלוות כסף לעשיר שסובל ממחסור במזומנים

לא, רק לעני
רק אם הוא תלמיד חכם
רק אם אין עניים שזקוקים לצדקה
כן

האם נכון להלוות כסף לאנשים בזבזנים, שהוא יודע שיהיה מאד קשה להוציא מהם את הכסף בחזרה

אם הוא יכול להרשות לעצמו זו מצוה גדולה, כיון שאנשים כאלו מאד קשה להם להשיג הלוואות, אבל אינו חייב בכך
מצוה להלוות כסף לכל יהודי, וה' מברך את המלווה שלא יהיה לו נזק
לא אמורים לעזור לאנשים בזבזנים, שיתמודדו
לא כדאי להלוות להם, כי אחר כך יעבור איסור בכך שהוא דורש ממנו את הכסף בחזרה כאשר אין לו

ראובן אומר לשמעון שהוא זוכר בוודאות שהוא [ראובן] חייב לו [לשמעון] כסף, ושמעון אומר שהוא יודע בוודאות שראובן אינו חייב לו כלום, מה הדין?

פטור מלשלם
ראובן חייב להתאמץ כדי למצוא דרך להעביר לו את הכסף שהוא חייב לו
יחלקו ביניהם את הכסף
ינסו לשדך את ילדיהם זה עם זו, ויתנו את הכסף כנדוניה לבני הזוג

האם נוהג שמיטת כספים בזמן הזה?

רק בארץ ישראל
כן, גם בחו"ל
אינו נוהג אפילו בארץ ישראל, אלא שממידת חסידות כדאי להקפיד להשמיט גם בזמן הזה
שמיטת כספים הינו מושג סוציאליסטי, והתורה מגנה מאד אנשים שמנסים על סמך רעיונות כאלו להשתמט מחובתם להחזיר את חובותיהם. ורק במקרה שאין ללווה שום דרך להחזיר את החוב, השמיטה משמטת אותו

כיצד יוצרים מצב שבו השמיטה לא תשמט את החוב?

קובעים את זמן הפרעון לאחרי השמיטה
כותבים פרוזבול
כותבים בשטר החוב שמדובר בפקדון ולא בהלוואה
כל התשובות נכונות

מי שלווה כסף בשנת השמיטה עצמה, מתי החוב משתמט?

אי אפשר ללוות כסף בשנת השמיטה, מפני שהחוב משתמט מיידית
החוב משתמט בסוף שנת השמיטה
החוב משתמט בשנת השמיטה הבאה
החוב אינו משתמט לעולם

באיזה מקרה מותר לדון דיני ממונות בפני ערכאות משפטיות שאינם דנים על פי תורת ישראל?

בנושאים שבהם החוק שלהם זהה לדין שלנו
בנושאים שבהם החוק שלהם זהה לדין שלנו, ובתנאי שהשופטים בערכאה הם יהודים
אם ניסה לדון בבית הדין, ובעל הדין השני סירב לקבל עליו את סמכות בית הדין
אם התחייבו על כך מראש בהסכם חתום, שכל חילוקי הדעות שיתעוררו ביניהם ידונו בפני הערכאות

מי מבעלי הדין נכנס ראשון לדיין?

התובע
מי שרוצה
שני בעלי הדין נכנסים ביחד
זה לא חשוב מי נכנס ראשון, ובתנאי שאין אחד מהם מתחיל לומר את טענותיו לפני שהשני נוכח

אם נגנב לאדם חפץ, ולמחרת הוא מזהה אותו ביד אדם אחר, האם מותר לו לקחת לעצמו את החפץ בחזרה, או שהוא צריך לקרוא לו לדין תורה?

מותר אם הוא יכול לקחת את החפץ בלא אלימות
מותר בתנאי שיש ביכולתו להוכיח שהחפץ שלו – ואפילו עם אלימות
מותר גם אם אין ביכולתו להוכיח שהחפץ שלו, אבל דוקא אם אין עדים שרואים שהוא לוקח את החפץ בחזרה
כשיש עדים מותר במקרה כזה דוקא בלי אלימות, וכשאין עדים מותר גם עם אלימות

האם מותר לעד אחד להעיד?

רק בדיני ממונות
רק באיסורים, כדי למנוע מאחרים לעשות איסור
רק באחד משני המקרים שהוזכרו
מותר תמיד, שמא בסוף יימצא עד נוסף

האם מותר להיות טוען רבני?

כן, ויש מצוה גדולה בכך לעזור ליהודי למצות את זכויותיו בפני בית הדין
דוקא אם הצד השני הוא אדם חזק וקשה
דוקא אם הדיון מתקיים בעיר אחרת, ולתובע קשה להגיע לשם בעצמו
יש אומרים שאם הוא עובד תמורת תשלום מותר, ואם לא אסור, מלבד במקרה שבתשובה הקודמת

האם יש דרכים לעד ששכח את עדותו להעיד בכל זאת, כאשר מדובר בסיפור שקרה לפני זמן רב?

ברגע שאינו זוכר בעצמו את הסיפור, אסור לו להעיד בשום אופן
מותר לו לרשום את הסיפור בשעת מעשה, ולהעיד על סמך הרישומים שלו
מותר לו להעיד על סמך רישומים, אבל בתנאי שהרישומים הצליחו להזכיר לו את הסיפור, אבל אסור לו להעיד על סמך תזכורת של אדם אחר, אפילו אם נזכר בעקבות זה
מותר לו להעיד על סמך רישומים או על סמך תזכורת של אחרים, אם הוא נזכר בעצמו, ובתנאי שמי שמזכיר לו אינו הבעל דין בעצמו

מי מוגדר כ"רשע" שפסול לעדות?

מי שעבר עבירה בזדון, אפילו באופן חד-פעמי
מי שחשוד לעבור על עברות חמורות שחייבים עליהם כרת
מי שעבר עבירה בזדון, שמפורשת בתורה, וידוע לכולם שהוא אסור
מי שעשה דבר שידוע לכולם שהוא אסור, אף אם מדובר באיסור דרבנן

מה הוא "עושק"?

לקחת ממון חברו במרמה שלא כדין
לסרב להחזיר לחברו או לשלם לו מה שמגיע לו
להתחמק מתשלום על ידי דחיית חברו ב"לך ושוב"
שתי התשובות האחרונות נכונות

האם גזלן צריך להחזיר את הרכוש הנגזל כמו שהוא, או שיכול לשלם כסף תמורתו?

צריך להחזיר את מה שגזל, ואם אינו קיים, צריך לקנות חפץ זהה או דומה ולהחזירו
אם החפץ קיים כמות שהוא, צריך להחזירו, ואם אינו קיים, או שהשתנה בצורה בלתי הפיכה, משלם כסף
אם אפשר בקלות להחזיר את החפץ כמות שהוא, צריך לעשות כן, ואם הדבר יגרום לו הפסד מרובה, יכול לשלם כסף תמורתו
שתי התשובות האחרונות נכונות

ירקן ששקל במשך תקופה ירקות ללקוחות במשקל לא מדוייק, כיצד יחזור בתשובה?

אי אפשר
יוסיף לכל הלקוחות סחורה בכמות זהה, למשך תקופה שמקבילה לתקופה שבהם גזל אותם
יתרום כסף לצרכי פיתוח העיר, בצורה שכל הנפגעים יוכלו להנות מההשקעה
יתרום כסף לתלמידי חכמים עניים

כאשר בעל מוכר את תכשיטי אשתו כדי לפרנס את המשפחה, במה צריך הקונה להיזהר?

לקנות רק אם הוא בטוח שהאשה מסכימה
שלא לנצל את המצב, ולשלם מחיר הגון
לקנות רק תכשיט אחד בבת אחת, כדי לאפשר למשפחה לנסות להתאושש
אם הבעל רוצה לקנות את התכשיטים בחזרה תוך שנה מתאריך המכירה, והם עדיין קיימים, צריך לאפשר לו לקנות אותם במחיר הקנייה