מבחן יא תמוז – יז תמוז (סימן קסז סעיף יג – סימן קעז סעיף ח, סימן קכא סעיפים ו-יא)

מה משמעות האיסור "לא תחנם"?

לא להחמיא לגוי במראהו או במעשיו
לא לתת לגוי מתנות חינם
לא לתת צדקה לגוים עניים
לא לתת צדקה לגוים עניים

האם מותר לצייר שמש וירח וכוכבים, או לבקש מגוי שיצייר אותם?

מותר לצייר, ורק לפסל או ליצור בצורה מוחשית אחרת אסור
אסור לצייר, אבל אפשר לבקש מגוי שיצייר
אסור לצייר או לבקש מגוי שיצייר, אבל אם הגוי צייר מיוזמתו מותר להחזיק את הציור בבית
אסור אפילו להחזיק ציור של שמש ירח וכוכבים בבית

האם מותר לעשות מנורה שיש בה שבעה קנים?

אסור
אסור אם הקנים מסודרים אחד לצד השני
מותר מעץ, אבל אסור ממתכת
מותר אלא אם כן היא עשויה זהב

האם מותר לתלוש שערות מהראש?

לכהנים אסור, שנאמר 'לא יקרחו קרחה בראשם'
מפני צער על מת אסור, אבל סתם כך מותר, שנאמר 'לא תשימו קרחה בין עיניכם למת'
לכהנים אסור תמיד, ולישראלים רק על מת
כן, אין כוונת הפסוקים לתלישת שערות בודדות

מה משמעות האיסור 'ולא תשחית את פאת זקנך'?

שיהודי צריך ללכת עם זקן
שאסור להתגלח בסכין גילוח
שאסור להתגלח עם חומר כימי שגורם לשער שלא לצמוח שוב
שאסור לסדר את הזקן בצורה מעוגלת, אם הגידול הטבעי יוצר פינות

האם מותר לצבוע בשחור את שערות הראש שהלבינו?

מותר
אסור
לאיש מותר ולאשה אסור
לאשה מותר ולאיש אסור

עד מתי אסור לאכול מהתבואה החדשה בזמן הזה?

עד סוף היום הראשון של חול המועד פסח
תבואה שנקצרת לפני פסח, אסורה עד היום הראשון של חול המועד פסח, ותבואה שנקצרה אחרי פסח, אסורה עד חג השבועות
איסור חדש נוהג רק בתבואה שנזרעה בין פסח לראש השנה, ואז אסור לאכול עד חול המועד פסח, אבל בתבואות חורף שהשרישה לאחר ראש השנה אין נוהג איסור חדש כלל
איסור חדש נוהג רק בזמן בית המקדש, כאשר היו מקריבים את קרבן העומר

מי ששתל עץ בעציץ שאינו נקוב, בט"ו באב של שנת תש"פ, עד מתי פירות העץ אסורים משום ערלה?

ערלה אינה נוהגת בעציץ שאינו נקוב
הפירות שגדלו בשנים תש"פ-תשפ"ב
הפירות שגדלו בשנים תש"פ-תשפ"ג
הפירות שהתחילו לגדול עד ט"ו באב של שנת תשפ"ג

כשגוזמים עץ סמוך לקרקע, האם צריך לספור מחדש את שנות הערלה?

לא, רק אם עקרו את השורשים
רק אם גזמו תוך טפח אחד סמוך לקרקע
רק אם העץ לא חזר להוציא ענפים ועלים עד לשנה שאחר מכן
רק אם עדיין לא הסתיימו שנות הערלה המקוריות של העץ

האם מותר להרכיב בעץ ענף מעץ אחר?

רק אם בלי זה העץ אינו יכול להתקיים
אסור להרכיב, אבל מותר לשתול שתיל שהורכב, אפילו באיסור
מותר לומר לגוי להרכיב, אבל שתיל שהורכב, אפילו על ידי גוי, אסור לשתול
אסור לקיים עץ מורכב, ובוודאי שלא לשתול, וגם אסור לאפשר לגוי להרכיב

האם מותר לשבת בכרכרה שנמשכת על ידי סוסים, כאשר יש כלב קשור לכרכרה?

אסור
לשבת בפנים כאשר העגלון מנהיג, מותר, אבל להנהיג את הכרכרה אסור
אם הכלב מושך גם הוא, אסור, ואם הוא קשור רק לשמירה, מותר
אין איסור אלא בבעל חיים טמא שמושך יחד עם בעל חיים טהור, אבל בסוס וכלב ששניהם טמאים אין איסור

האם מותר לחבר בגד צמר לבגד פשתן עם סיכת בטחון?

אסור
רק לתפור ביחד אסור
רק אם הבד עצמו מורכב מצמר ומפשתן אסור
איסור שעטנז בזמן שאין בית המקדש אינו אלא מידת חסידות, אבל מעיקר הדין אין בעיה

האם מותר לתפור עור כבש עם חוט פשתן?

אסור
מותר
מותר רק אם הוריד את כל הצמר מהעור
מותר רק אם במקום התפירה הוסר הצמר

האם מותר לעשות פרוכת לארון הקודש משעטנז?

אין איסור שעטנז בווילונות באופן כללי, כיון שאינם מיועדים ללבישה
אמנם איסור שעטנז נוהג בווילונות, אבל פרוכת מותר לעשות משעטנז
אין איסור שעטנז בווילונות, ובכל זאת, מאחר ומדובר בבית כנסת, אין מן הראוי להשתמש בשעטנז
אסור, כדין כל ווילון

האם צריך להקדיש בכור בהמה טהורה?

הוא קדוש מאליו, ואין טעם להקדישו
מצוה להקדישו, אף שקדוש מאליו
בזמן הזה אסור להקדישו
צריך להקדישו כדי שתחול עליו קדושה

האם מותר להעביר בכור בהמה לכהן מיד אחרי לידתו?

כן
אם הכהן מסכים
בכור תם מותר, אם הכהן מסכים, ובכור בעל מום גם אם אינו מסכים
בכור תם אסור לתת לכהן מיד, גם אם הוא מסכים, ובכור בעל מום מותר אם הכהן מסכים

מתי שוחטים בכור בעל מום?

תוך שנה ממתי שהתברר שהוא בעל מום
תוך שלושים יום ממתי שהתברר שהוא בעל מום
תוך שנה מהלידה
תוך שנה מהלידה, או תוך שלושים יום ממתי שהתברר שהוא בעל מום, המאוחר מביניהם

ארבעת הצומות [שבעה עשר בתמוז, תשעה באב, צום גדליה, עשרה בטבת], האם צמים בהם גם אם חלים בשבת?

תשעה באב כן, שאר הצומות נדחים ליום ראשון
בכולם דוחים את הצום ליום ראשון
דוחים את הצום ליום ראשון, חוץ מצום גדליה שמתבטל לגמרי
תשעה באב שחל בשבת נדחה ליום ראשון, שאר הצומות מתבטלים לגמרי

איזה מההבדלים בין תשעה באב לשלושת הצומות האחרים אינו נכון?

בתשעה באב צמים גם בלילה, בשאר הצומות רק ביום
בתשעה באב אסור להתרחץ, בשאר הצומות מותר
התשובה הראשונה או הרביעית שבשאלה הקודמת
נשים בהריון ונשים מניקות צריכות לצום בתשעה באב, אבל לא בשאר הצומות

ציבור שנמצאים בצרה, האם מן הראוי שיקבלו על עצמם צום כדי להינצל?

כן, ואפשר לקבלם באופן מיידי, או שיצומו לאחר שיינצלו, בהתאם לנסיבות
כן, אלא אם כן הם זקוקים לכח פיזי כדי להינצל
לא, שהיושב בתענית נקרא חוטא, והם צריכים להרבות זכויות
בזמן הזה שבטל הסנהדרין, אין אפשרות לגזור תענית על הציבור, אבל יכולים להמליץ שראוי לכל אחד שיקבל על עצמו תענית