מבחן יג אייר – יט אייר – שבת (6) (סימן פד סעיף ה – סימן פח סעיף ו)

האם מותר בשבת לצאת עם מקל הליכה במקום שאין עירוב?

אסור
לעיוור או לנכה שאינו יכול ללכת מותר, ולחולה ולזקן אסור
למי שזקוק לתמיכה של מקל אפילו בתוך הבית, מותר גם לצאת עם מקל לרחוב, אבל לעיוור או לחולים וזקנים שזקוקים לתמיכה רק בהליכתם בחוץ אסור
כל מי שהמקל עוזר לו להליכה, וגם ביום חול היה יוצא עם מקל, מותר לו גם בשבת, ומי אינו לוקח מקל אלא לסמל של מעמד וכדומה, אסור לו בשבת

האם מותר בשבת לצאת לרשות הרבים בשני בגדים זהים אחד מעל השני

דרך מלבוש מותר
אסור, שהבגד העליון מיותר
בזמן ובמקום שקר, ויש תועלת בבגד נוסף, מותר, אבל אם מוציאו בשביל חברו, אסור
במקום שלעיתים רגילים ללבוש שני בגדים זהים, בגלל הקור וכדומה, מותר גם שלא לצורך ללבוש שנים אחד מעל השני

מי שרוצה לחגור שתי חגורות בשבת, כדי להביא את אחת מהם לחברו במקום שאין עירוב, כיצד יעשה?

אין בזה בעיה
ילבש בגד בין שתיהן, ויחגור בחגורה העליונה מעל הבגד העליון
יגלגלם האחת מסביב לשניה, שייראו כאילו אינם אלא חגורה אחת
אין לזה פתרון

בגד שנסגר עם שני קרסים שמתחברים זה לזה, ואחד הקרסים נתלש, האם מותר לצאת עם בגד זה לרחוב במקום שאין עירוב?

למה לא?
אסור, כיון שהקרס הנותר שאינו נצרך נחשב כמשוי
מותר, כי אין חשיבות לקרס הנשאר, אלא אם כן הוא עשוי כסף או זהב
אם מתכנן לתפור קרס חדש כדי שיתחבר לקרס הנותר – אסור, ואם מתכנן לתפור זוג חדש ולא להשתמש בישן הנותר – מותר

בית שפרצה בו שריפה בשבת, ואין חשש לסכנת חיים, אלו הלכות מיוחדות קיימות בו?

יש מגבלות לסוגים ולמספר החפצים שמותר להוציא מהבית לחצר כדי להצילם
התירו להציל אפילו חפצים שבדרך כלל אסורים בטלטול
מותר לקרוא לגוי שיכבה את השריפה
כל התשובות נכונות

אם השכנים עוזרים לו להציל בשבת מאכלים מן הבית הנשרף, האם בעל הבית צריך לשלם להם על טרחתם?

לא, כי הם חייבים לעזור מדין השבת אבידה
לא, כי אסור לקחת שכר על עבודה בשבת
כן, ואין כאן בעיה של שכר על עבודה בשבת, כיון שמדובר בעבודה של מצוה
המאכלים בכלל שייכים לשכנים שהצילו אותם, ויכולים למכור אותם לבעל הבית, או לשמור אותם לעצמו, או לתת לו בחינם ולקחת שכר על עזרתם, או לוותר על כך, כרצונם

אם בשבת פרצה שריפה בבית הכנסת, ובית הכנסת פתוח לחצר משותפת ששכחו לעשות בו עירוב, מה מותר להציל?

רק ספרי התורה
ספרי תורה ותפילין, את ספרי התורה עם המעילים או הקופסאות העוטפות אותם, ואת התפילין צריך להוציא מהנרתיק, ומותר להצילם עם קופסת הפלסטיק
מותר להציל ספרי תורה ותפילין, אפילו בתוך הנרתיקים, אבל לא חומשים וסידורים וכדומה
מותר להציל אפילו ספרי דפוס

האם מותר להתקלח ולרחוץ את כל הגוף בשבת?

במים קרים מותר, במים חמים רק אם חיממו אותם לפני שבת
אסור להתרחץ במים חמים בשבת, ורק במעיינות חמים מותר. במים קרים אין בעיה
אסור להתרחץ בשום סוג של מים חמים בשבת, ובקרים אין בעיה
אפילו במים קרים נוהגים האשכנזים להימנע מלהתרחץ, ובמים חמים אסור מן הדין

למה מותר בשבת לרחוץ את הידים בנהר, ואין חוששים לכך שמוציא את המים שעל ידיו מהנהר?

מאחר ומדובר בכמות זניחה של מים
בגלל שהנהר הוא כרמלית, וגם השטח שליד הנהר הוא כרמלית
באמת אסור
באמת מותר רק אם מנערים את המים היטב לפני שמוציאים את הידים מאפיק הנהר

איך מותר לטייל עם הכלב בשבת במקום שאין עירוב?

רק אם הוא בלי קולר
מותר גם עם הקולר, בתנאי שהרצועה מחוברת לקולר והוא מחזיק ברצועה
מותר עם קולר גם ללא רצועה, מאחר ואפשר לתפוס את הכלב בקולר עצמו
אסור לטייל עם כלב בשבת במקום שאין עירוב

האם מותר לבהמה בשבת לצאת לרחוב עם פעמון שתלוי בצווארה?

רק אם יש עירוב
רק אם פקקו את הפעמון שלא ישמיע קול
שתי התשובות נכונות
שתי התשובות לא נכונות

האם מותר לאפשר לגוי לרכב על בהמה של יהודי בשבת?

מותר
רק במקום שיש עירוב
לכתחילה אסור, אבל אם הגוי רוכב בלי אישור, אין צריך להפקיר את הבהמה
אסור

האם מותר להשכיר חמורים לגויים למשך חודש כדי להוביל משאות ממקום למקום?

אסור
אם השכר לפי יום, אסור, ואם השכר נקבע לכל התקופה ביחד, מותר
אם לפי ההסכם אינם יוצאים מהתחום, מותר, אפילו אם בסוף יצאו
מותר אם מסכם עם הגוי שהחמורים ישבתו בשבת

האם עדיף לאפשר לבהמה לתלוש עשבים ולאכלם בשבת, או שעדיף לאפשר לה לאכול עשבים שגוי תלש בשבת [עבור עצמו]?

שניהם אסורים באותה מידה, ומותרים רק במקרה שאין לבהמה מה לאכול, משום צער בעלי חיים
לכתחילה מותר שתתלוש עשבים בעצמה, אבל עשבים שהגוי תלש אסור לאפשר לה לאכול, אלא אם כן אין לה אוכל אחר
אין בעיה שתאכל עשבים שגוי תלש, אבל אסור לגרום לה לתלוש עשבים בשבת בעצמה, אלא שאם הלכה על דעת עצמה, אין צריך למנוע אותה
שניהם מותרים באותה מידה

האם מותר להאכיל בעלי חיים בשבת?

ברור שמותר
רק בעלי חיים שמורגלים בכך שמאכילים אותם, ואינם רגילים למצוא את מאכלם בעצמם
רק בעלי חיים שמורגלים בכך שמאכילים אותם, חוץ מציפורים בשבת שירה, שמותר להאכילם חפשי
רק בעלי חיים שמורגלים בכך שמאכילים אותם, חוץ מכלבים שמותר לזרוק להם מעט אוכל גם כאשר הם הפקר ורגילים להסתדר לבד

האם מותר בשבת להכניס בעלי חיים לכלוב שלהם [על ידי דחיפה, בלי לקחת אותם לידים], ו/או לסגור את דלת הכלוב לאחר שנכנסו?

אם הם רגילים לבוא מעצמם לכלוב, מותר להכניסם, וגם לסגור את הדלת, ואם לא, אסור אפילו לסגור את הדלת אחרי שנכנסו
להכניס אותם פנימה אסור, אפילו אם רגילים לבוא מעצמם, ולסגור את הדלת אחריהם מותר, אפילו אם אינם רגילים לבוא מעצמם
אם רגילים לבוא מעצמם, מותר להכניסם לכלוב, ואם לא, אסור להכניסם, אבל אם נכנסו אפשר לסגור את הדלת כדי שלא יצאו
רק אם רגילים לבוא מעצמם, מותר לסגור את הדלת אחרי שנכנסו, וגם אז להכניסם אסור

מה מתוך הדוגמאות שבהמשך אינו מוקצה בשבת, ומותר בטלטול

קליפות ביצים
חיות מחמד
נבילה, שהתנבלה בשבת
בשר כשר חי, המיועד לבישול לצרכי המשפחה

האם מותר בשבת לטלטל חלב שגוי חלב אותו בשבת?

רק אם יהודי היה נוכח בחליבה, שאם לא, החלב אסור בשתייה ליהודי ולכן הוא מוקצה
אם הגוי פעל בשליחות היהודי, אסור לטלטלו, ואם חלב בהמה משלו, מותר
בדיעבד אם הגוי חלב, אפילו בשליחות היהודי, מותר החלב בטלטול בשבת
אסור

האם מותר לטלטל נרות שעוה חדשים בשבת?

דינם ככלי שמלאכתם לאיסור ומותר לטלטלם רק לצורך גופם או מקומם
אסור, שאין זה נחשב כלי
מותר לטלטלם לצורך גופם או מקומם רק בשעת הדחק או לצורך מצוה
מותר לטלטלם לצורך גופם או מקומם או כדי שלא ייגנבו

מוצרים שמיועדים למסחר [למכירה בחנות], האם מותרים בטלטול בשבת?

אסורים בטלטול תמיד
מותר לטלטלם לצורך גופם או מקומם
כלים אסורים בטלטול, מאכלים מותרים
כלים אסורים בטלטול, מאכלים מותרים לצורך מצוה כגון לסעודות שבת