מבחן ו אייר – יב אייר (סימן פ סעיף סח – סימן פד סעיף ד)

האם קיים מקרה, שבו נעילת הדלת אסורה בשבת, אפילו כאשר מדובר בפתח שהוא בשימוש תדיר?

כאשר הדלת מורכבת מלוח אחד בלבד, אם הדלת אינה סובבת על ציריה, אפילו אם יש לה צירים
כאשר אין מפתן לדלת, והדלת אינה סובבת על הציר
כאשר אין ניכר שהיה לדלת ציר בעבר, והיא אינה קשורה לפתח, אלא כשפותחים משעינים את הדלת על הקיר שליד הפתח
פתח שנמצא בשימוש תדיר מותר לנעול בכל סוגי הדלתות

חלון שנשבר בשבת, האם מותר לסתום את החור בשבת?

מותר
אסור
מותר, בדבר שהוא זקוק לו וברור שמדובר בסתימה זמנית בלבד
אפילו בדבר שהוא זקוק לו, מותר רק אם הוא שימש בעבר לסתימת חורים או חלונות

באיזה מקרה מותר להעמיד מחיצה בשבת?

כאשר המחיצה היתה כבר פתוחה מלפני שבת ברוחב טפח
כאשר מדובר במחיצה שאין לה משמעות הלכתית, ואין מעמידים אותה אלא לצניעות או להגנה מפני השמש או הרוח
שתי התשובות נכונות ודי בכל אחד מהנסיבות הללו כדי להתיר את העמדת המחיצה
רק במקרה ששני התנאים מתקיימים מותר להעמיד מחיצה בשבת

עריסה שתקועים מעליה טבעות מצד לצד, שמטרתן לאפשר פריסת גגון מעל העריסה, האם מותר לפרוס עליהם את הגגון בשבת?

מותר, מאחר ואין מדובר במחיצה בעלת משמעות הלכתית
מותר במקרה שהמרחק בין הטבעות אינו עולה על שלושה טפחים, או במקרה שהגגון כבר פרוס טפח מלפני שבת
מותר, מאחר ויש כאן מבנה שמיועד לפריסת הגגון
אסור

האם לדעת הקיצור שולחן ערוך מותר ללכת בשבת עם מטריה במקום שיש עירוב?

אסור
אם המטריה פתוחה מלפני שבת מותר, אבל אסור לפתוח אותה בשבת
כהגנה מפני השמש מותר, כהגנה מפני הגשם אסור
מותר, ומותר גם לפתוח אותה

האם מותר לדעת הקיצור שולחן ערוך להקיש בשבת על הדלת עם טבעת שמיועדת לכך?

אסור להשמיע בשבת שום קול
מותר, כי אסור להשמיע רק קול של שיר
אסור להשמיע בשבת גם קול שאינו של שיר בכלי שמיועד לזה
בזמננו התבטל איסור השמעת קול, ומותר להקיש בדלת כמו שנוהגים להקל למחוא כף

האם מותר להציע מיטה בשבת?

מותר, שזו אינה מלאכה
רק אם מתכנן לישן על מיטה זו במהלך השבת
רק בשעה כזאת שאם ירצה יוכל עדיין להספיק לשכב על המיטה לפני צאת השבת
אם מצפה לעצמו, התשובה האחרונה נכונה, מפני שגם האפשרות לשכב בכל שעה היא צורך שבת, אבל אם מצפה עבור אחרים, מותר רק אם באמת מתוכנן שיישנו על המיטה בשבת

האם כלי יכול להיחשב כרשות היחיד לעניין שבת?

כן, אם יש לו את המידות של רשות היחיד, ארבעה על ארבעה טפחים רוחב, ועשרה טפחים גובה
לא, כלי תמיד נחשב כחלק מהרשות שבו הוא נמצא
לא, כלי שנמצא ברשות הרבים ויש לו מידות של רשות היחיד נחשב ככרמלית, ואם הוא קטן יותר הוא נחשב כמקום פטור
כלי המונח בכרמלית ויש לו מידות של רשות היחיד ייחשב כרשות היחיד, אבל אם הוא מונח ברשות הרבים דינו כרשות הרבים

מה נחשב כרשות הרבים לעניין שבת?

מקום שנמצא בבעלות ציבורית
מקום שנמצא בבעלות ציבורית, ורחבו לכל הפחות שש עשרה אמה
מקום שרחב שש עשרה אמה, והוא מיועד לשימוש של אנשים רבים, בלי קשר לבעלות
מקום שהוא מפולש מצד לצד, והוא מיועד לשלושה אנשים לפחות

מקום שגבוה חמשה טפחים, מתי הוא כרמלית ומתי הוא מקום פטור?

אם רחבו ארבעה על ארבעה טפחים הוא כרמלית, ואם רחבו פחות מזה הוא תמיד יהיה מקום פטור, אלא אם כן הוא בתוך רשות היחיד
אם מקום זה נמצא בכרמלית, גם הוא כרמלית, ואם הוא נמצא ברשות הרבים, הוא מקום פטור, אלא אם כן רחבו יותר מארבעה על ארבעה טפחים
אם מקום זה נמצא ברשות היחיד, הוא מקום פטור, ואם הוא נמצא ברשות הרבים או בכרמלית, גם הוא כרמלית
כל מקום שגבוה יותר משלושה טפחים הוא לעולם לא יהיה מקום פטור

האם מותר בשבת לטלטל חפץ פחות מארבע אמות ברשות הרבים או בכרמלית?

פעם אחת מותר, אבל אסור לטלטל את החפץ כמה פעמים, בכל פעם פחות מארבע אמות, אם בסופו של דבר יגיע החפץ למרחק של יותר מארבע אמות ממקומו המקורי
גם פעם אחת אסור לטלטל פחות מארבע אמות
ברשות הרבים אסור גם פעם אחת, ובכרמלית מותר פעם אחת, אבל לא כמה פעמים, כמו בתשובה הראשונה
ברשות הרבים מותר פעם אחת, ובכרמלית אפשר להקל יותר, ולטלטל אפילו כמה פעמים, בכל פעם פחות מארבע אמות

איזו פרצה בחצר צריך לתקן על ידי צורת הפתח כדי שיהיה מותר לטלטל בחצר בשבת?

כל פרצה שהיא גדולה יותר משלושה טפחים, והמחיצה הקיימת באותו צד היא פחותה מארבע אמות
כל פרצה שהיא גדולה יותר מגודל מחיצת החצר באותו צד
כל פרצה שהיא גדולה יותר מעשר אמות, ללא קשר לגודל המחיצה העומדת
כל פרצה שתופסת צד שלם של החצר, ללא קשר לגודל הפרצה

מהי צורת הפתח?

כל פרצה שרחבה פחותה מעשר אמות, והמחיצה העומדת גדולה יותר מהפרצה שבאותו צד, נקראת צורת הפתח
מסגרת עם צירים, שדלת יכולה לסובב עליה, בגובה עשרה טפחים לפחות
מסגרת, זאת אומרת שני עמודים בצדדים, שעליהם שוכבת קורה נוספת, בגובה עשרה טפחים לפחות, אבל אין צריך צירים שיוכלו להחזיק דלת
שני עמודים בשני הצדדים, בגובה עשרה טפחים לפחות, שמעליהם ממוקמת קורה שוכבת או כל דבר אחר אופקי, אפילו חוט מתוח

באיזה מקרה מותר בשבת לתת לגוי מוצרי מזון בחצר שלי, כדי שהוא יוציא את המזון החוצה לרשות הרבים במקום שאין עירוב, למשל חמץ שנותר בערב פסח שחל בשבת?

אם אינו נותן את המזון ישירות לתוך היד של הגוי
אם יש לגוי אפשרות לאכול את המזון בחצר היהודי, הן מצד כמות המזון, והן מצד הקפדת היהודי
אם אינו אומר לגוי בפירוש להוציא את המזון החוצה
רק במקרה ששלושת התנאים המוזכרים מתקיימים

האם מותר לטלטל ילד בשבת בכרמלית, במקום שאין עירוב?

אסור לטלטל או לגרור ילד אפילו אם הוא יודע ללכת לבד, אבל מותר לעזור לו ללכת, על ידי תפיסת שתי ידיו, אם הוא מסוגל בצורה כזאת לעקור רגל ולהניחה, ולפסוע פסיעות בעצמו, גם אם אינו יודע עדיין ללכת לבדו
אסור לטלטל גם ילד שיודע ללכת לבד, אבל מותר לגרור אותו, בתנאי שרגליו נוגעות ברצפה כל הזמן
אם הוא יודע ללכת לבדו, מותר, שהחי נושא את עצמו
גם אם הוא יודע ללכת רק עם עזרה, או שיודע לזחול, מותר לטלטלו

האם מותר בשבת לקחת מים מנחל העובר בחצר שמוקפת מחיצות כדין?

למה לא?
רק אם החצר מוקפת במחיצות ממש, ולא בצורות הפתח
רק אם בנה צורת הפתח במקום כניסת הנחל לחצר ובמקום יציאתו
אסור, אלא אם כן עשה לנחל תיקון מיוחד

גינה ציבורית שמוקפת מחיצות, האם מותר לטלטל בתוכה בשבת?

אם היקף המחיצות נעשה כראוי מותר
רק אם שטח הגינה אינו עולה על 5000 אמות מרובעות [100 אמות אורך על 50 רוחב, ואם היא מרובעת קצת יותר מ70 על 70 אמות]
התשובה הקודמת נכונה, בתנאי שהגינה מוקפת בצורת הפתח, אבל אם היא מוקפת מחיצות באמת, מותר לטלטל בה ללא קשר לגודלה
אסור לטלטל במקום שהוא בבעלות ציבורית, כמו שכתבתי בשאלה 9.

האם יש מצבים שבהם אסור לטלטל בחצר בשבת, בגלל שזרעו בו ירקות או שתלו בו עצים?

במקרה שברוב שטח החצר זרועים ירקות
במקרה שברוב שטח החצר שתולים עצים
במקרה שהשטח שזרע בו ירקות גדול יותר מ5000 אמות מרובעות
התשובה הראשונה והשלישית נכונות

מה הם התכשיטים שאותם אסרו החכמים לענוד ברשות הרבים בשבת?

אין דבר כזה
חכמים אסרו לאיש לענוד תכשיטי אשה ולאשה לענוד תכשיטי איש ברשות הרבים בשבת, ושאר התכשיטים מותרים
כל תכשיט שיש סיכוי שהאשה העונדת אותו תוריד אותו ברחוב כדי להראותו לחברותיה
חכמים אסרו לצאת לרשות הרבים בכל התכשיטים, ללא אבחנה

האם מותר לכסות כובע, פאה, או מטפחת בניילון, כדי שלא ייהרסו בגשם, ולצאת כך לרשות הרבים בשבת?

מותר
אסור, אלא אם כן הכוונה שלא יחדור גשם דרך הבגדים לראש עצמו
לאיש מותר לאישה אסור
לאישה מותר לאיש אסור