א. האם אוכלים דגים בסעודה המפסקת?

 1. כן
 2. לא
 3. מחלוקת

ב. מה מברכים בהדלקת נרות ביום הכיפורים שחל בשבת?

 1. להדליק נר של שבת
 2. להדליק נר של יום הכיפורים
 3. להדליק נר של שבת ושל יום הכיפורים

ג. למה אין לנשים להתקשט ביום הכיפורים?

 1. מפני אימת הדין
 2. מפני איסור מוקצה
 3. מפני איסור מלאכה

ד. אימתי יש לברך על הטלית?

 1. מבעוד יום
 2. בבין השמשות
 3. בלילה

ה. מדוע יש העומדים בכל התפילות?

 1. כדי להתפלל בכוונה שלימה
 2. להיות דוגמת המלאכים
 3. יש אומרים כך ויש אומרים כך

ו. לגעת במאכלים כשצריכים לתת לקטנים –

 1. מותר
 2. אסור
 3. מחלוקת ואם אפשר יש להזהר

ז. חולה שאין בו סכנה – מה דינו ברחיצה

 1. מותר
 2. אסור
 3. מחלוקת

ח. נעילת הסנדל בנעליים מגמי או קש או בגד

 1. אסור
 2. מותר
 3. לכתחילה יש להמנע

ט. האם מותר לעמוד על כרים וכסתות בעת תפילת שמונה עשרה?

 1. אסור
 2. מותר
 3. ספק

י. חולה שיש בו סכנה האומר שהוא זקוק לאכול –

 1. מותר אם הרופאים מסכימים לו
 2. מותר רק אם הרופאים אינם חולקים על דבריו
 3. מותר אפילו הרופאים חולקים על כך

יא. כמה צריך לשהות חולה בין אכילה לאכילה ביום הכיפורים?

 1. כדי אכילת פרס
 2. תוך כדי דיבור
 3. כדי שתיית רביעית

יב. מהו שיעור שתיה המותרת לחולה שיש בו סכנה?

 1. רביעית
 2. פחות מכביצה
 3. פחות ממלוא לוגמיו

יג. האוכל ביום כיפור – האם אומר יעלה ויבוא, והאם חוזר אם שכח?

 1. אינו אומר
 2. אומר ואם שכח אינו צריך לחזור
 3. אומר ואם שכח חוזר

יד. למה טוב להריח בבשמים ביום כיפור?

 1. כדי שיהיה קל לצום
 2. לסימן שיהיה לנו טוב
 3. להשלים מאה ברכות

טו. בברית מילה ביום כיפור, מי שותה את הכוס?

 1. נותנים מעט לתינוק הנימול
 2. נותנים לילד קטן
 3. נותנים לילדה קטנה

טז. האם אפשר לתקוע בשופר בבין השמשות של יום כיפור?

 1. כן
 2. לא
 3. מחלוקת

יז. על איזה נר מברכים במוצאי יום כיפור?

 1. נר הבדלה
 2. נר ששבת
 3. נר נשמה שהדליקו עתה

יח. אימתי מברכים שהחיינו על בניית הסוכה?

 1. כשבונים
 2. סומכים על השהחיינו שמברכים בליל החג
 3. יש אומרים כך ויש אומרים כך