א. מה אירע בראש חודש אלול?

 1. ניתנו לוחות שניות
 2. עלה משה השמימה לקבל לוחות שניות
 3. נשברו לוחות ראשונות
 • ב. מהו כינויין של ההפטרות שמתשעה באב ואילך?
 1. תרי דתיובתא
 2. תלת דפורענותא
 3. שבעה דנחמתא
 • ג. היכן צריך לעמוד בסליחות?
 1. באמירת 'קל מלך'
 2. באמירת שלש עשרה מידות
 3. שתי התשובות נכונות
 • ד. שליח ציבור בימים הנוראים – בן כמה שנים ראוי שיהיה?
 1. בן שלשים
 2. בן ארבעים
 3. בן חמישים
 • ה. מה ידלג היחיד האומר סליחות?
 1. הבקשות שבלשון רבים
 2. הבקשות שבארמית
 3. הבקשות שבלשון יחיד
 • ו. המתענה בעשרת ימי תשובה, אימתי ישלים את ארבעת הימים החסרים?
 1. בארבעת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות
 2. יתענה ארבעה ימים אחרי חג הסוכות
 3. יתענה ארבעה ימים קודם ראש השנה
 • ז. איזו יד מניחים על הקבר?
 1. ימנית
 2. שמאלית
 3. אין זה משנה
 • ח. אימתי מתגלחים לכבוד ראש השנה?
 1. יום לפני ערב ראש השנה
 2. בערב ראש השנה אחרי חצות
 3. בערב ראש השנה לפני חצות

תשובות: