• א. היכן אסור לכרוע בתפילת שמונה עשרה?
 1. בברכת שמע קולנו
 2. בברכת סלח לנו ובברכת משען ומבטח לצדיקים
 3. בתחילת ברכה ובסופה, במקום שלא תקנו חז"ל לכרוע
 • ב. אלו ברכות משנות את חתימתן בעשרת ימי תשובה?
 1. מברך השנים ומקבץ נדחי עמו ישראל
 2. הקל הקדוש והמלך המשפט
 3. מצמיח קרן ישועה
 • ג. בעשרת ימי תשובה – שכח לומר 'זכרנו' ו'מי כמוך', חוזר או אינו חוזר?
 1. כן
 2. לא
 3. מחלוקת
 • ד. אימתי בראש השנה אומרים 'לשנה טובה תכתב ותחתם'?
 1. בליל ראש השנה בלבד שעד חצות היום כבר נגמרה הכתיבה
 2. כל ימי ראש השנה אפשר לומר נוסח זה
 3. אומרים ביום הראשון שהוא מן התורה לא אומרים ביום השני שאינו מן התורה
 • ה. מדוע אין אוכלים אגוזים בראש השנה
 1. כי אגוז בגימטריה 'חט' לשון חטא
 2. כי הם מרבים כיחה וניעה המבטלים את התפילה
 3. שתי התשובות נכונות
 • ו. האם מכים על החזה בעת אמירת 'אבינו מלכנו חטאנו לפניך' בראש השנה?
 1. לא, שאין מתודים בראש השנה שהוא יום טוב
 2. כן, שאלו ימי רצון
 3. מחלוקת
 • ז. מה אורך התקיעה?
 1. 18 כוחות
 2. 9 כוחות
 3. תלוי אם היא בסדר 'תשרת' או בסדר 'תשת' ו'תרת'
 • ח. האם ה'שברים תרועה' נעשים בשתי נשימות או בנשימה אחת
 1. לפעמים כך ולפעמים כך
 2. תמיד בנשימה אחת
 3. תמיד בשתי נשימות
 • ט. מה עונים על ברכת התוקע?
 1. ברוך הוא וברוך שמו ואמן
 2. אמן אך לא ברוך הוא וברוך שמו
 3. ברוך הוא וברוך שמו אך לא אמן
 • י. האם מותר לתקוע שלא לשם מצוה ביום ראש השנה?
 1. לא
 2. כן
 3. מותר רק מעט תקיעות
 • יא. האם נשים חייבות בתקיעת שופר ולמה?
 1. חייבות מפני חשיבות המצוה
 2. פטורות כי זו מצות עשה שהזמן גרמא
 3. מחלוקת
 • יב. מדוע הולכים לנהר לתשליך?
 1. כמו שאברהם הלך לעקידת יצחק ונכנס עד צוארו במים
 2. כי ממליכים את ה' ומשיחת מלכים נעשית ליד הנהר
 3. שני הטעמים נכונים
 • יג. האם מברכים 'שהחיינו' ביום השני של ראש השנה
 1. כן
 2. לא כיון ששני הימים הם קדושה אחת וכבר בירך בראשון
 3. מחלוקת ויקח פרי או בגד חדשים
 • יד. איזו חומרא מוזכרת בהלכה שראוי להתנהג בה בעשרת ימי תשובה?
 1. לברך כל ברכה בעמידה
 2. שלא לאכול פת פלטר כלומר פת של גויים
 3. להניח תפילין של שימושא רבה
 • טו. מדוע חשוב לקנות ארבעת המינים בעשרת ימי תשובה?
 1. כדי שגם מצוה זו תצטרף לזכויותנו
 2. שמא יחסרו אחרי יום הכיפורים
 3. שלא יעלו המחירים עקב הביקוש הרב
 • טז. למה לא לחפש באופן מיוחד אחר תרנגולים לבנים לכפרות ולקנותם ביוקר?
 1. משום שחוששים שמא הם טרפים
 2. משום דרכי האמורי
 3. משום שבזמן הזה אין מעלה לתרנגול לבן
 • יז. אדם שיש בידו ממון שהוא מסופק אם הוא שלו – מה יעשה ביום הכיפורים?
 1. יודיע לו שהוא רוצה שילכו לדין אחר יום הכיפורים
 2. יחזיר לו אף שיש ספק בדבר
 3. לא יעשה דבר
 • יח. מדוע צריך לטבול בערב יום הכיפורים?
 1. משום טומאת מת
 2. משום טומאת קרי ומשום תשובה
 3. משום טומאת נבילה
 • יט. האם יש להוסיף ולפרט חטאים בעת הוידוי?
 1. כן
 2. לא
 3. בערב יום כיפור לא וביום כיפור כן